O územním plánu

Jedním z hlavních dokumentů, které definují obec a její geografické poměry, je územní plán. Jedná se o vyznačení území obce, jednotlivých parcel, komunikací, ale také barevně odlišených zón – zastavitelného území, lesa, zátopových oblastí, atd.

Současný územní plán města Šenova je značně zastaralý. Návrh toho nového se táhne už od bývalého starosty Karla Houdka. Protože se město Šenov dynamicky rozvíjí (blízkost velkých měst a trend stěhování na venkov), docházelo v návrzích k velkému množství změn, které byly schvalovány, rozporovány a dokola přezkoumávány. Jednou z velkých změn v návrhu územním plánu je plán rozparcelování pole na Volenství, známý jako studie Volenství II.

V současnosti je návrh územního plánu po připomínkách ze strany občanů a 18. 9. se bude hlasovat na zastupitelstvu o jeho schválení nebo neschválení.

Náš pohled

Z našeho pohledu se neschválením územního plánu nevyřeší změny statutu pozemků, které jsou již po připomínkách, ani situace na Volenství.

Čím dříve bude územní plán schválen, tím dříve bude možnost podat žádost o jeho revizi případně individuální (v našem případě zřejmě kolektivní) žádost o změnu konkrétních parcel zpět na stavební, zastavitelné. Toto bude z velké části záležet na novém zastupitelstvu, které by mohlo být vzhledem k současným okolnostem shovívavé.


Výhody schválení nového ÚP:

 • Bude možné realizovat plánované projekty (výstavby rodinných domů, prodeje stavebních parcel, budování kruhových objezdů, lávky přes silnici č. 11, apod.)
 • Stávající ÚP neodpovídá současným požadavkům a je nepřehledný. Nový ÚP tyto nedostatky odstraní.
 • Čím dřív bude ÚP schválen, tím dříve se může dělat jeho revize.
 • Zájemci o koupi pozemku v Šenově budou mít přehledné a aktuální informace o možnostech využití pozemku.

Nevýhody schválení ÚP:

 • Nejsou uspokojivě vyřešeny veškeré podané námitky.
 • ÚP z velké části respektuje územní studii Volenství II. a připravuje prostor pro její realizaci.

Obrázek ať si udělá každý sám, stejně jako zváží podporu té anebo opačné varianty. Hlasování zastupitelstva o novém ÚP bude zřejmě 18. 9. 2018, bude veřejné a bude zřejmé, kdo jak hlasoval.

Kvóty pro život

Každá obec má své kvóty, které jsou stanoveny a definovány v rozvojovém plánu, podpořeny urbanistickým plánem a ovlivněny územním plánem.

V zásadě se jedná o poměry mezi:

 • zemědělskými a stavebními parcelami
 • veřejnými plochami a zastavěným územím
 • počtem obyvatel a vybaveností města (úřady, školy, obchody, atd.)

V současném stavu je město Šenov již vysoko nad těmito kvótami, proto jsou změny v navrhovaném územním plánu tak drastické (změny stavu pozemků, rozšiřování cest a další návrhy v urbanistickém plánu). Je třeba dostat poměry do rovnováhy, alespoň podle magistrátu.

Studie typu Volenství II tak čistě z logického pohledu nedává smysl jen kvůli samotné kapacitě města, poměrům mezi půdami, obsazeností komunikací (nynějších 5000 aut denně na ul. Frýdecké a nemožnosti vyjet na ni z ul. Volenské) a dalším skutečnostem.

Změna stavu pozemků

Dle platné legislativy je obec, potažmo magistrát, právně způsobilý měnit statuty pozemků svých občanů. V návrhu nového územního plánu byl statut pozemku změněn mnoha majitelům, často za účelem zachování poměru veřejných prostranství a zastavěných území.

Rozlišuje se několik takovýchto situací:

 1. Změna ze stavební na zemědělskou půdu
  Probíhá podle práva po nejméně
  čtyřech letech vlastnictví pozemku a nezapočetí stavby. Zde se jedná o starousedlíky, kteří měli pozemek pro své potomky a jejich bydlení. Pokud nepodali námitku proti změně ÚP v termínu a územní plán se schválí, mají minimálně do příští revize ÚP smůlu.
 2. Změna ze zemědělské na stavební
  Pokud se jedná o větší plochu (nad 5 ha), kterou developer plánuje k výstavbě rodinných domků, je potřeba, aby vytvořil studii, která podléhá přísným kritériím schvalování (tady alespoň by měla 🙂 ). Při převodu zemědělské půdy nejvyšší a vysoké bonity musí převládat veřejný zájem a prospěch. U Volenství II se ani o jednom nedá hovořit. Je to podnikatelský projekt, který znepříjemní život všem obyvatelům. Odkaz na precedens podobného případu u soudu ZDE.
 3. Vyvlastnění
  Poslední možnost, kdy se do situace zapojuje stát. Veřejný zájem musí zcela převládat a pozemky jsou kompenzovány jejich tržní hodnotou. Typicky při stavbách typu dálnice nebo rychlostní komunikace. Toto snad v Šenově nebude připadat v úvahu.

Co z toho plyne?

Návrh nového územního plánu se blíží do finále. Zastupitelstvo by o něm mělo hlasovat na veřejném jednání 18. 9. 2018, pokud vedení města tento bod na pořad jednání zařadí. Bude to zřejmé nejpozději týden před jednáním.

Odkaz na dokumenty o územním plánu na webu města ZDE